Related board icon

ทั้งหมด : 1 รายการ

  • คู่มือการค้าการลงทุนใน สปป. ลาว สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ โดยมีรูปแบบเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ภาพรวมเศรษฐกิจ 3) รูปแบบประเภทธุรกิจ4) ระบบธนาคาร 5) ระบบภาษี 6) กฎหมายแรงงาน 7) สิ...

    calendar icon12.11.2021