Related board icon

ทั้งหมด : 8 รายการ

 • ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สังเกตได้จากการที่นานาประเทศต่างพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกำหนดเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของประเทศตนเองให้เหลือศูนย์ (Net Zero Emissions) ภาย...

  calendar icon26.10.2023
 • เมื่อกล่าวถึงประเทศที่เป็นดาวจรัสแสงท่ามกลางสถานการณ์ตลาดโลกที่เผชิญกับวิกฤตเข้ามาเป็นระลอก ตั้งแต่ COVID-19 ต่อเนื่องด้วยวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน และวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังก่อตัวขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกจากปั...

  calendar icon27.04.2023
 • ปีเสือที่ผ่านมาโลกได้เผชิญกับความท้าทายในหลากหลายมิติ ท่ามกลางความพยายามในการฟื้นตัวจากวิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเมื่อเข้าสู่ปีกระต่าย คงต้องยอมรับว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูงทั้งจา...

  calendar icon31.01.2023
 • แม้การประชุม COP27 จะจบลงด้วยบทสรุปที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนัก แต่ประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่ยังคงเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกทดแทนพลังงานฟอสซิลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำ...

  calendar icon30.11.2022
 • ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและใช้เวลาออนไลน์มากขึ้นรื่อยๆ รายงานล่าสุดในปี 2565 ของ We Are Social (ดิจิทัลเอเจนซี) และ Hootsuite (ผู้ให้บริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing Solutions) ระบุว่า ในเดือนม...

  calendar icon28.07.2022
 • World Travel & Tourism Council (WTTC) รายงานว่าปัญหา Climate Change มีสาเหตุมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถึงราว 8-11% โดยสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว...

  calendar icon30.06.2022
 • Disruption ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นตัวอย่างสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกยุคใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน โดยเมื่อ 2-3 ปีก่อนหน้านี้ หลายคนยังอาจรู้สึกว่ารถยนต์ไฟฟ้า (Electric V...

  calendar icon30.09.2021
 • ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และการเติบโตทางเศรษฐกิจของหลายประเทศ ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ทรัพยากรมากขึ้น สวนทางกับทรัพยากรของโลกที่มีจำกัด European Commission คาดว่าหากการใช้ทรัพยากรโลกยังอยู่ในระดับปัจจุบัน ...

  calendar icon27.02.2020