#ขยะอิเล็กทรอนิกส์ board icon

ทั้งหมด : 3 รายการ

  • ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 มีมติให้ยกเลิกการนำเข้าเศษพลาสติกภายใน 2 ปี โดยในช่วงผ่อนผันปีที่ 1 ให้นำเข้าได้ไม่เกิน 70,000 ตัน แบ่งเป็นพลาสติก PET 50,000 ตัน ...

    calendar icon11.09.2020
  • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน พ.ศ. ... เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและเศษอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในราชอาณาจั...

    calendar icon30.01.2020
  • กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมประกาศให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าห้ามนำเข้า ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการส่งออกและนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2522 เพื่อป้องกันการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทิ้งในประเทศไทย ครอบคลุมสินค้าพิกัดศุลกากร...

    calendar icon23.12.2019