#ภาพรวมอาหาร และสินค้าเกษตร board icon

ทั้งหมด : 574 รายการ

 • กรมส่งเสริมการส่งออกหารือร่วมกับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม พบว่าส่วนใหญ่กังวลว่าการส่งออกในไตรมาสแรกของปี 2555 จะชะลอลง เนื่องจากไม่สามารถผลิตสินค้าได้ ในเบื้องต้นสินค้าอาหาร ได้แก่ ปลานิล และปลาทับทิม ได้รับควา...

  calendar icon18.10.2011
 • ฝรั่งเศสเตรียมบังคับให้สินค้านำเข้าต้องติดฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อระบุรายละเอียดว่า สินค้าดังกล่าวมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิตในปริมาณเท่าใด (นับรวมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง รวมถึงในขั...

  calendar icon08.10.2011
 • บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเมินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อาจได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้ยุโรป ดังนี้ • บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งซื...

  calendar icon30.09.2011
 • สถาบันอาหารเปิดเผยว่า เหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดส่งผลให้มูลค่าส่งออกอาหารของไทยในปี 2554 คงไม่มีโอกาสสูงเกินกว่า 1 ล้านล้านบาท จากมูลค่าส่งออก 8.5 แสนล้านบาทในปี 2553 แต่คาดว่ายังคงอยู่ในระดับเกินกว่า 9 แสนล้านบาท เนื...

  calendar icon28.09.2011
 • กระทรวงพาณิชย์ รายงานการส่งออกเดือนสิงหาคม 2554 มีมูลค่า 21,567 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 31.1% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 22,770 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 44% ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล 1,203 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นที่น่าสังเก...

  calendar icon23.09.2011
 • กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รายงานการส่งออกที่มีการใช้สิทธิ์ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences : GSP) ช่วง 6 เดือนแรก ปี 2554 มีมูลค่า 7,524 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว...

  calendar icon19.09.2011
 • ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และ EU ส่งผลให้ประเทศดังกล่าวเริ่มชะลอคำสั่งซื้อสินค้า หรือลดปริมาณสั่งซื้อต่อครั้งลง ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาหอการค้าไทยคาดว่า สินค้าเกษตรที่จะได้รับผลกระทบจากการชะลอคำสั่งซื้...

  calendar icon16.09.2011
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2554 มีมูลค่า 448,765 ล้านบาท ขยายตัว 15.5% แบ่งเป็นการส่งออก 293,115 ล้านบาท ขยายตัว 20.3% และการนำเ...

  calendar icon15.09.2011
 • กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าการส่งออก ปี 2555 มีมูลค่า 2.24 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 15% โดยกระทรวงฯ มองว่าแม้ต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ EU แต่รัฐบาลสหรัฐฯ มีแผนกระตุ้นเศรษฐ...

  calendar icon15.09.2011
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดว่าอัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภาคเกษตรกรรมปี 2554 จะเพิ่มขึ้นเพียง 2-3% จากปีก่อนหน้า ชะลอลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 4.3-5.3% เนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลัง มีปัจจัยเส...

  calendar icon22.08.2011