#ภาพรวมอาหาร และสินค้าเกษตร board icon

ทั้งหมด : 574 รายการ

 • หอการค้าจังหวัดตาก สนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด เนื่องจากมองว่าจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ตามแนวชายแดนให้ขยายตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ตั้งอยู่บริเวณตำบลแม่ปะ-บ้านวันตะ...

  calendar icon02.02.2011
 • กระทรวงพาณิชย์มีแผนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยจากปัจจุบัน 5,000 ล้านบาท เป็น 2 เท่าภายในปี 2563 (ประชาชาติธุรกิจ, 27-30...

  calendar icon26.01.2011
 • กระทรวงพาณิชย์ รายงานการส่งออกสินค้าเดือนธันวาคม 2553 มีมูลค่า 17,373 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 18.8% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 16,077 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 11.5% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 1,296 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับยอ...

  calendar icon19.01.2011
 • ปี 2554 คาดว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจประสบปัญหาภัยแล้ง 23 จังหวัด โดยจังหวัดศรีสะเกษมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงที่สุด ส่วนที่เหลืออีก 22 จังหวัด เป็นจังหวัดในภาคเหนือ 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ...

  calendar icon18.01.2011
 • สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา เปิดเผยผลวิจัยเรื่องทิศทางการย้ายฐานการผลิตภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยมีแนวโน้มย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนาม พม่า สปป.ลาว และอินโดนีเซีย ตามลำดับ...

  calendar icon08.01.2011
 • กระทรวงพาณิชย์ รายงานภาวะการค้าชายแดนช่วง 11 เดือนแรกปี 2553 มีมูลค่า 712,324 ล้านบาท ขยายตัว 23.7% แบ่งเป็นการส่งออกมีมูลค่า 443,574 ล้านบาท ขยายตัว 35.6% และการนำเข้ามีมูลค่า 268,750 ล้านบาท ขยายตัว 8.0 % ทำให้ไทยเกินด...

  calendar icon29.12.2010
 • กระทรวงพาณิชย์ รายงานภาวะการส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2553 มีมูลค่า 17,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 28.5% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 17,292 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 35.3% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 408 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ สิน...

  calendar icon21.12.2010
 • กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่ามูลค่าส่งออกอาหารของไทยในปี 2554 จะทรงตัวอยู่ที่ 7.8 แสนล้านบาทเท่าปี 2553 หรือขยายตัวได้อย่างมากที่สุด 5-10% โดยมีกลุ่มอาหารทะเลที่ใช้วัตถุดิบจากการเพาะเลี้ยงเป็นสิน...

  calendar icon21.12.2010
 • กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าหมายการส่งออกปี 2554 มีมูลค่า 207,910-209,586 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 10% ซึ่งจะเป็นปีแรกที่ประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกเกินระดับ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าอัตราขยายตัวจะชะลอลงจาก 24-25% ในปี 2553...

  calendar icon20.12.2010
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อภาคการเกษตร พบว่าพื้นที่การเกษตรเสียหายราว 10.2 ล้านไร่ แบ่งเป็น ช่วงที่ 1 (1 สิงหาคม-30 กันยายน 2553) ได้รับผลกระทบ 53 จังหวัด พื้นที่ 2.7 ล้านไร่ ประ...

  calendar icon11.12.2010