#BCG board icon

ทั้งหมด : 37 รายการ

 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลไปยังภาครัฐดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนและเพิ่มวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร 2)...

  calendar icon05.04.2024
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 มีโครงการยื่นขอส่งเสริมการลงทุน 891 โครงการ เพิ่มขึ้น 18% (y-o-y) รวมเป็นเงินลงทุนกว่า 364,420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70% (y-o-y) ทั้งนี้ BOI ได้เตรี...

  calendar icon16.08.2023
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าประเทศไทยเผชิญกับความท้าทาย 2 เรื่อง คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกับดักรายได้ปานกลาง ส.อ.ท. จึงต้อง Transform กระบวนการผลิตทั้งหมดของประเทศ เพื่อให้ไทยมีความสามารถในการแ...

  calendar icon06.07.2023
 • บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ผู้ผลิตเอทานอล ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ลงนามสัญญาความร่วมมือเชิงพาณิชย์กับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร และบริษัท คิวทีซี เอนเนอ...

  calendar icon09.03.2023
 • บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่าบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) กำลังการผลิตปีละ 80,000 ตัน ในเวียดนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรี...

  calendar icon25.01.2023
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง GC กับ ALPLA ผู้นำระดับโลกในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ พลาสติก และพลาสติกรีไซเคิล ได้เปิดดำเนินการโรงงานผลิตเ...

  calendar icon23.12.2022
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนให้ประชาชนนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วมาจำหน่ายที่สถานีบริการบางจาก 44 แห่ง ผ่านโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” เพื่อนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง...

  calendar icon16.12.2022
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศึกษาความเป็นไปได้ตั้งนิคมอุตสาหกรรมบีซีจี (BCG) เพื่อดึงการลงทุนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ.ระยอง 1,482 ไร่ และ พื...

  calendar icon09.12.2022
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เริ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบกับไทยเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ และประกาศโครงการวีซ่าพำนักระยะยา...

  calendar icon09.12.2022
 • สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ผมรู้สึกยินดีมากที่ได้กลับมาร่วมงานในบ้านหลังเดิมที่ EXIM Bank และมีโอกาสแชร์ประสบการณ์และมุมมองด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนผ่านคอลัมน์ “ดร.รักษ์ เล่าเรื่...

  calendar icon07.12.2022