#Ford board icon

ทั้งหมด : 1 รายการ

  • Ford Motor ผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐฯ ยืนยันแผนให้โรงงานในไทยผลิต EV ทั้งปิกอัพ และเอสยูวี บางรุ่น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิตรถหลายรุ่นบนสายการผลิตเดียวกัน โดยอยู่ระหว่างศึกษาแผนงานต่างๆ ทั้งเงินลงทุน ความคุ้มค่าในการผล...

    calendar icon21.09.2022