#LNGShipper board icon

ทั้งหมด : 18 รายการ

 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คาดว่าปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจร (Spot LNG) ในปี 2567 จะใกล้เคียงกับปี 2566 ที่ราว 6 ล้านตัน หรือจำนวน 100 ลำ แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ...

  calendar icon14.02.2024
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) คาดว่าในปี 2566 จะมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กว่า 50 ลำเรือ ลำละประมาณ 60,000 ตัน หรือคิดเป็นปริมาณรวมกว่า 3 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี 2565 โดยตั้งแต่ต้นปี 2566 ถึงปัจจุบันมีการนำเข...

  calendar icon09.05.2023
 • กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยผู้นำเข้า (LNG Shipper) รายใหม่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะราคานำเข้าใหม่ที่เป็นราคาตลาดจร (Spot LNG) สูงกว่าราคาตลาด Pool ซึ่งเกิดจากการอ้างอิงราคาก...

  calendar icon14.02.2023
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยความคืบหน้าแผนนำเข้าก๊าซธรรมชาติ (LNG) ว่าราคาก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจร (Spot LNG) ช่วงปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2565 อยู่ในระดับสูงมาก โดยมีสาเหตุจากสภาพอากาศหนาวเย็นในยุโรป รวม...

  calendar icon10.01.2022
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ปีละ 2 แสนตันนั้น บริษัทฯ ยังไม่มีแผนนำเข้า LNG ในปี 2564...

  calendar icon06.09.2021
 • บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (PTTGL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT โดยเป็นการร่วมทุนกันระหว่าง ปตท. กับบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในสัดส่วน 50:50 ได้บ...

  calendar icon06.09.2021
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เห็นชอบให้บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด หรือ PTTGL และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) โดย S...

  calendar icon29.07.2021
 • เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. จะนำเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกรกฎาคม 2564 ก่อนจ...

  calendar icon22.06.2021
 • บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยแยกหน่วยงานดูแลการทำตลาดเชิงพาณิชย์ (Marketing) ออกมาโดยเฉพาะ เพื่อผลักดันสู่เป้าหมายการเป็นฮับส่งออก LNG ในภูมิภาค โดยใ...

  calendar icon22.06.2021
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมนัดหมายหารือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อประเมินความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศ และความเป็นไปได้ในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อพิ...

  calendar icon19.05.2021