ข่าวเศรษฐกิจ

ครม. อนุมัติปรับขึ้นค่า CESS

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ปรับเพิ่มอัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (CESS) ซึ่งเป็นเงินที่เรียกเก็บจากผู้ส่งออกยางพารา เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือเกษตรกรโค่นต้นยางเก่าและปลูกต้นยางใหม่ทดแทน อัตราค่า CESS ใหม่แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่
1) ราคายางพาราต่ำกว่ากิโลกรัมละ 40 บาท คิดค่า CESS กิโลกรัมละ 90 สตางค์
2) ราคายางพาราอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 40-60 บาท คิดค่า CESS กิโลกรัมละ 1.40 บาท
3) ราคายางพาราอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 60-80 บาท คิดค่า CESS กิโลกรัมละ 2 บาท
4) ราคายางพาราอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 80-100 บาท คิดค่า CESS กิโลกรัมละ 3 บาท
5) ราคายางพาราสูงกว่ากิโลกรัมละ 100 บาท คิดค่า CESS กิโลกรัมละ 5 บาท
ทั้งนี้ ให้อิงราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (FOB) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่า CESS ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะประกาศราคายางพาราที่ใช้เป็นเกณฑ์ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน เริ่มบังคับใช้อัตราดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป (ไทยรัฐ, 4 ส.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview