ข่าวเศรษฐกิจ

ครม. อนุมัติร่างกฎหมายล้มละลาย-ฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ SMEs

ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในส่วนกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ใหม่ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เพื่อให้ลูกหนี้ที่เป็น SMEs สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการปกติ ลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญ คือ 

1) ปรับเพิ่มจำนวนหนี้ของลูกหนี้ที่สามารถร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการได้ จากไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เป็นไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท 

2) ยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดให้ลูกหนี้ SMEs ที่ขอฟื้นฟูกิจการต้องขึ้นทะเบียนกับ สสว. หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้ลูกหนี้สามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการได้ โดยยังไม่ต้องจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งให้มีการพักชำระหนี้เมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ 

3) เร่งรัดกระบวนการพิจารณา โดยเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการเลือกยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดได้ โดยแนบแผนพร้อมหลักฐานแสดงว่าเจ้าหนี้ได้มีมติยอมรับแผนแล้ว (Prepackaged Plans) ต่อศาล และหากศาลมีคำสั่งยกคำร้องเพราะแผนไม่เข้าหลักเกณฑ์ ก็ให้ลูกหนี้ยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการอีกได้โดยไม่ติดเงื่อนไขข้อห้ามเรื่องระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ศาลยกคำร้อง 

(www.naewna.com, 10 ส.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products