#BOI board icon

ทั้งหมด : 39 รายการ

 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยความคืบหน้าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ว่ากระทรวงพลังงานได้ขับเคลื่อนแผนงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ภายใต้แผนดำเนิน...

  calendar icon13.05.2022
 • ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เห็นชอบให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับกิจการสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จากเดิมกำหนดให้สิทธิประโยชน์เฉพาะกรณีมีหัวจ่ายประจุไฟฟ้าตั้งแต่ 40 หัวจ่ายขึ้นไป และเป็นประเภ...

  calendar icon08.04.2022
 • ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์" เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีพื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมและวิจัย...

  calendar icon11.03.2022
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2564 มีมูลค่า 642,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% จำนวนโครงการ 1,674 โครงการ เพิ่มขึ้น 5% สำหรับคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้...

  calendar icon07.02.2022
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตั้งเป้าหมายการลงทุนในปี 2565 ไว้ 640,000 ล้านบาท เท่ากับที่ทำได้ในปี 2564 โดยมูลค่าดังกล่าวถือว่าสูงกว่าช่วงที่มีสถานการณ์ COVID-19 ที่มีคำขอส่งเสริมการลงทุนปีละ 500,000 ล้านบาท ...

  calendar icon04.02.2022
 • เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Bio Hub ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ด BOI) จึงเห็นชอบให้เปิดประเภทกิจการใหม่ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี 2 กิจการ คือ ...

  calendar icon04.02.2022
 • นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ในปี 2564 การลงทุนเริ่มกลับมาดีขึ้นจากปี 2563 ที่ตัวเลขการขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ลดลงประมาณ 30% สำหรับการขอรับส่งเสริมการลงทุนใน E...

  calendar icon05.01.2022
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเมินตัวเลขการลงทุนภาคเอกชนปี 2565 ว่าจะขยายตัว 4.2% โดยมีปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว รวมถึงการใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เร่งให้เกิดการลงทุนจริง อีกทั้งอุปสงค์ในหลายอุ...

  calendar icon05.01.2022
 • คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เห็นชอบขยายอายุมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เดิมจะหมดอายุในวันที่ 30 ธ.ค. 2564 ไปจนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2565 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถาน...

  calendar icon21.12.2021
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลได้กำหนดให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เป็นวาระแห่งชาติ และตั้งเป้าหมายไว้ว่าในอีก 5 ข้างหน้า อุตสาหกรรม BCG ของไทยจะมีมูลค่า 25% ของ GDP...

  calendar icon23.11.2021