#EEC board icon

ทั้งหมด : 157 รายการ

 • โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปิดเผยแผนเตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผลักดันสภาพแวดล้อมเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-Curve) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อให้ไทยรักษา...

  calendar icon04.08.2022
 • ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ด BOI เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อช่วยยกระดับการพัฒนานิคมหรือเขตอุตสาหกรรมไปสู่การเป็นนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ซึ่ง...

  calendar icon20.06.2022
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยความคืบหน้าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ว่ากระทรวงพลังงานได้ขับเคลื่อนแผนงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ภายใต้แผนดำเนิน...

  calendar icon13.05.2022
 • บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตโพลิเมอร์รายใหญ่ของโลกจากเยอรมนี เปิดเผยว่าบริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันมีโรงงานที่มาบตาพุด และบางปู โดยบริษัทฯ มีฐานการผลิตกระจายอยู่ใน 50 ประเทศทั่วโล...

  calendar icon09.05.2022
 • การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากการวิจัยพบว่ายางพาราเป็นไม้ยืนต้นที่มีการกักเก็บคาร์บอนได้ดี สามารถเก็บได้ตั้งแต่อายุต้นยาง 1-18 ปี โดยเฉพาะในช่วง 1-5 ปีแรกก่อนเปิดกรีด กยท. จึงได้จัดทำโครงการนำร่องเพื่อเป็นต้นแ...

  calendar icon25.04.2022
 • ที่ประชุมคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บอร์ด กนอ.) อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ 1 แห่งในพื้นที่ EEC คือ นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก พื้นที่ราว 1,546 ไร่ ใน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เพื่อเพิ่มพื้นที่รองร...

  calendar icon27.03.2022
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เมื่อวันที...

  calendar icon09.03.2022
 • บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ประกาศชะลอโครงการลงทุนสมาร์ทซิตี้ในเมียนมาจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา จึงได้ปรับแผนโดยการตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ชื่อ อมตะ สมาร์ท แ...

  calendar icon08.03.2022
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากการร่วมประชุมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) โดยนำผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCCB...

  calendar icon03.03.2022
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกจะทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น จึงต้องเตรียมการจัดหาน้ำสำรองโดยมีแผนจะผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อเตรียมรองรับความต้องการใช้น้ำจืดที่จะเพิ่มขึ้นใน...

  calendar icon07.02.2022