#LNG board icon

ทั้งหมด : 46 รายการ

 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เห็นชอบให้บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด หรือ PTTGL และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) โดย S...

  calendar icon29.07.2021
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ได้เสนอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาบรรจุแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 5 กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,600 เมกะวัตต์ ลงในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP 2022) ที่อยู่ระหว่างการจัดทำ เนื่...

  calendar icon13.07.2021
 • บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BGRIM ถือหุ้น 100% ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการเพิ่มปริมาณการนำเข้าก๊าซธรร...

  calendar icon01.07.2021
 • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ. อีดี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการแหล่งปิโตรเลียมแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) ตามสัญญาแบ่งปันผ...

  calendar icon30.06.2021
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT คาดว่าความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของไทยในปี 2564 จะไม่ต่ำกว่าปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 ที่มีปริมาณการใช้ก๊าซฯ ราววันละ 4,700-4,800 ล้านลูกบาศก์ฟุต โดยคาดว่าความต้อ...

  calendar icon23.06.2021
 • เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. จะนำเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกรกฎาคม 2564 ก่อนจ...

  calendar icon22.06.2021
 • บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยแยกหน่วยงานดูแลการทำตลาดเชิงพาณิชย์ (Marketing) ออกมาโดยเฉพาะ เพื่อผลักดันสู่เป้าหมายการเป็นฮับส่งออก LNG ในภูมิภาค โดยใ...

  calendar icon22.06.2021
 • บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าการที่แหล่งเยตากุนในเมียนมา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติและมีสัญญาซื้อขายก๊าซให้แก่ประเทศไทย จะหยุดจ่ายก๊าซฯ เร็วกว่าสัญญาที่ตกลงกันไว้ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบกับประเทศไทย เพราะสามารถจั...

  calendar icon05.06.2021
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมนัดหมายหารือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อประเมินความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศ และความเป็นไปได้ในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อพิ...

  calendar icon19.05.2021
 • แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กกพ. ในเดือนพฤษภาคม 2564 จะเตรียมพิจารณาออกใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) ให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยื่นเรื่องมาย...

  calendar icon29.04.2021