Hot Issues board icon

ทั้งหมด : 76 รายการ

สถานการณ์ : เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566 US Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) เข้าควบคุ...

calendar icon16.03.2023

ประเด็นสำคัญ ไทยส่งออกทุเรียนสดเพิ่มขึ้นกว่า 15 เท่าตัวช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยแทบทั้งหมดกระจ...

calendar icon07.12.2022

ประเด็นสำคัญ เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจากเศรษฐกิจหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส โดยหดตัว...

calendar icon01.08.2022

CLMV Snapshot : Update ความเคลื่อนไหวและข่าวน่าสนใจใน CLMV เป็นรายไตรมาส...

calendar icon15.07.2022

ประเด็นสำคัญ ศรีลังกาประกาศพักชำระหนี้ต่างประเทศทั้งหมดเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะสามารถเจรจาขอค...

calendar icon26.04.2022

ประเด็นสำคัญ รัสเซียออกกฎหมายให้ประเทศที่ไม่เป็นมิตร โดยเฉพาะ EU ต้องจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติที่น...

calendar icon13.04.2022

CLMV Snapshot : Update ความเคลื่อนไหวและข่าวน่าสนใจใน CLMV เป็นรายไตรมาส...

calendar icon01.04.2022

ประเด็นสำคัญ เศรษฐกิจจีนไตรมาส 4 ปี 2564 ชะลอตัวลงต่อเนื่องจากไตรมาส 3 ขณะที่รัฐบาลจีนส่งสัญ...

calendar icon27.01.2022

ประเด็นสำคัญ เศรษฐกิจ EU ยังขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณไม่เร่งปรับขึ้นอั...

calendar icon15.12.2021