New Frontier's RADAR board icon

ทั้งหมด : 13 รายการ

ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของเวียดนามเดือน ม.ค. 2564 การค้าระห...

calendar icon08.03.2021

ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมียนมากับแนวโน้มการค้าการลงทุนของไทย เ...

calendar icon15.02.2021

ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ ภาวะเศรษฐกิจเวียดนามท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 IMF คาดการณ์เศรษฐ...

calendar icon13.01.2021

ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ สถานการณ์หนี้สาธารณะของ CLMV และอินเดีย ทั้งอินเดียและ สปป...

calendar icon09.12.2020

ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ สถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนภายใต้ AFTA ภาพรวมการส่งออกขอ...

calendar icon12.11.2020

ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ INDIA in Comparison อินเดียถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาด...

calendar icon08.10.2020

ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ การลงทุนใน CLMV ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากการลงทุนในภูมิภาคอื่นทั่วโ...

calendar icon08.09.2020

ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ สถานการณ์ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ New Frontier Key Takeaways ผล...

calendar icon07.08.2020

ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ หลายประเทศ New Frontier เผชิญแรงกดดันจากภาระหนี้ท่ามกลางสถานการณ์ C...

calendar icon09.07.2020