เกร็ดการเงินระหว่างประเทศ

ฟิลิปปินส์กับสิทธิประโยชน์ทางภาษีรูปแบบใหม่ ... สานต่อโอกาสการลงทุนของธุรกิจไทย

ฟิลิปปินส์เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายในการลงทุนที่น่าสนใจไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ด้วยปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งเฉลี่ย 5.9% ต่อปีในช่วงปี 2565-2569 ตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรสูงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย รวมถึงแรงงานที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ขณะที่ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลฟิลิปปินส์ทยอยปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ โดยล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2564 รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้บังคับใช้กฎหมาย Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act (CREATE) ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบภาษีครั้งสำคัญ ครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีต่างๆ รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีรูปแบบใหม่แก่นักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะแบ่งตามพื้นที่และประเภทธุรกิจที่รัฐบาลให้การส่งเสริม ซึ่งกำหนดไว้ภายใต้แผน 2022 Strategic Investment Priority Plan (2022 SIPP) ที่บังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายธุรกิจไปฟิลิปปินส์ในการทำความเข้าใจกับกฎหมายฉบับใหม่ เพื่อที่จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีรูปแบบใหม่ ... การเปลี่ยนแปลงที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้าม

สิทธิประโยชน์ทางภาษีรูปแบบใหม่ภายใต้กฎหมาย CREATE จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในฟิลิปปินส์ให้ดียิ่งขึ้นและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการไทยที่สนใจไปลงทุนในฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้แผน 2022 SIPP โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

ประเภทธุรกิจที่รัฐบาลให้การส่งเสริมภายใต้แผน 2022 SIPP

แผน 2022 SIPP มีการจัดกลุ่มธุรกิจในรูปแบบใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามลำดับความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศและมีการเพิ่มสาขาธุรกิจที่กำลังอยู่ในกระแสโลก ดังนี้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีรูปแบบใหม่ภายใต้กฎหมาย CREATE

กฎหมาย CREATE กำหนดให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion Agencies : IPA) ในฟิลิปปินส์ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 19 แห่ง อาทิ Board of Investments (BOI), Philippine Economic Zone Authority (PEZA) และ Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) ต้องให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่โครงการลงทุนภายใต้เงื่อนไขเดียวกันเพื่อความโปร่งใส จากเดิมที่ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่แตกต่างกันไปตามหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนที่ได้ทำการจดทะเบียนไว้ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญภายใต้กฎหมาย CREATE คือ มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ประกอบการสามารถนำมาหักลดหย่อนจากรายได้ก่อนคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้กฎหมาย CREATE นั้น มีการปรับเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายและสัดส่วนที่นำมาลดหย่อน ดังนี้

ทั้งนี้ กฎหมาย CREATE ได้ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ที่เพิ่งฟื้นตัวจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและพื้นที่ที่เผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบจากการสู้รบ โดยจะขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มให้อีก 2 ปี ขณะที่นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในฟิลิปปินส์ก่อนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวและมีการย้ายสถานประกอบการทั้งหมดออกจากเขตนครหลวงมะนิลา จะได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 3 ปี หลังดำเนินการย้ายเสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นๆ ที่นักลงทุนจะได้รับ เช่น การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้านำเข้าและการกำหนด VAT ในอัตรา 0% สำหรับการซื้อสินค้า/บริการภายในประเทศเพื่อใช้ในโครงการลงทุนหรือกิจกรรมที่จดทะเบียนไว้ รวมถึงการยกเว้นภาษีนำเข้า (Custom Duty) สำหรับการนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ทุน วัตถุดิบ และชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในโครงการลงทุนหรือกิจกรรมที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น

กฎหมาย CREATE และแผน 2022 SIPP ส่งผลดีต่อการลงทุนและเศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะช่วยดึงดูดการลงทุน

การปรับปรุงทั้งด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสาขาธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะส่งผลดีต่อการลงทุนและเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ ดังนี้

 • FDI มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นและจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ โดยการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้จูงใจมากขึ้น พร้อมกับการทยอยผ่อนคลายกฎระเบียบด้านการลงทุนต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกที่เพิ่งเปิดเสรีไปเมื่อเดือนมกราคม 2565 จะช่วยดึงดูด FDI ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ ธนาคารกลางฟิลิปปินส์คาดว่า FDI ในฟิลิปปินส์จะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 จาก 8.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562
 • เพิ่มโอกาสดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น โดยกฎหมาย CREATE มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เพิ่มขึ้นแก่นักลงทุนที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์กระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านสุขภาพที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจฟิลิปปินส์เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะข้างหน้า
 • สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของฟิลิปปินส์ โดยฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์สู่เส้นทางสีเขียวด้วยการตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 75% ภายในปี 2573 ภายใต้ความตกลงปารีส ซึ่งการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจสีเขียวคาดว่าจะมีส่วนช่วยผลักดันให้ฟิลิปปินส์บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ตามที่วางไว้

จะเห็นได้ว่าการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนด้วยการสร้างแรงจูงใจทางภาษีที่โปร่งใสและชัดเจน รวมถึงการสนับสนุนโครงการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลฟิลิปปินส์ จึงนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่พร้อมเข้าไปปักหมุดธุรกิจในฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรศึกษาและทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกฎหมายฉบับใหม่ได้อย่างเต็มที่และวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • Q&A ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ลงทุนใน สปป.ลาว

  การหาพื้นที่เพื่อตั้งกิจการนับเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการออกไปลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากแต่ละประเทศมีกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องที่ดินที่แตกต่างกัน ไม่เว้นแม้แต่ใน สปป.ลาว ที่เป็นตลาดบ้านใกล้เรือนเค...

  calendar icon01.04.2019
 • เอกสารสำคัญที่ควรรู้ก่อนลงทุนใน สปป.ลาว

  เมื่อผู้ประกอบการตัดสินใจออกไปลงทุนในต่างประเทศ การปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนเป็นเสมือนหน้าด่านที่จะสื่อให้เห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เข้าไปลงทุน ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาให้ละเอียดและทำความเข...

  calendar icon01.07.2019
 • ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินได้ฉบับใหม่ของ สปป.ลาว

  ในช่วงที่ผ่านมา สปป.ลาว ทยอยปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับให้สอดรับกับบริบททางสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหนึ่งในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาว ที่มีการปรับปรุงและเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 กุม...

  calendar icon31.03.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview