บทความพิเศษ

เจาะตลาดอัญมณีและเครื่องประดับชาว Millennials (Gen Y)

ภายใต้สถานการณ์ที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ผู้ประกอบการต่างทราบดีว่าการรู้จัก รู้ใจ และรู้กลวิธีเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงใจ คือ อาวุธที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นสินค้าแฟชั่นราคาสูง การตัดสินใจเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับแต่ละชิ้นจึงขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อเป็นสำคัญ ซึ่งปัจจุบันนักการตลาดมักแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ Gen Z, Gen Y, Gen X และ Baby Boom ซึ่งแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า รวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับ แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้บริโภคที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ  กลุ่มมิลเลนเนียล (Millennials) หรือกลุ่ม Gen Y ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี 2524-2539 หรืออยู่ในช่วงอายุ 24-39 ปี เพราะนอกจากเป็นกลุ่มที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 รองจากกลุ่ม Gen Z แล้ว กลุ่มมิลเลนเนียลส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยทำงานซึ่งเป็นวัยที่มีกำลังซื้อสูง (ต่างจากกลุ่ม Gen Z ซึ่งยังอยู่ในวัยเด็กและวัยรุ่นจึงยังไม่มีรายได้) และมีกิจกรรมหลากหลาย จึงมีโอกาสใช้เครื่องประดับบ่อยครั้งและหลากหลายกว่าวัยอื่นๆ ทั้งเพื่อสวมใส่ไปทำงาน ร่วมงานปาร์ตี้ และสะสมเป็นสินทรัพย์ นอกจากนี้ ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลยังเป็นกลุ่มที่ยินดีใช้จ่ายเงินซื้อประสบการณ์และความสุขในปัจจุบันมากกว่าการเก็บออมเพื่ออนาคตอย่างกลุ่ม Gen X และ Baby Boomer ขณะที่กลุ่ม Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด เป็นกลุ่มที่เติบโตในช่วงที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจตกต่ำ จึงเป็นกลุ่มที่มีความกังวลเกี่ยวกับอนาคต และอาจมีพฤติกรรมอดออมมากกว่ากลุ่มมิลเลนเนียล

(อ่านรายละเอียดในเอกสารแนบ)

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
Related
more icon
 • เจาะตลาดสุขภาพผู้สูงอายุ โอกาสของสินค้าและบริการไทย

  ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี 2548 และกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2564 ซึ่งหมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้แนวโ...

  calendar icon22.03.2021
 • เจาะตลาดอาหารฮาลาล ท่ามกลางการระบาด COVID-19

  ตลาดอาหารฮาลาล (Halal Food) หรือตลาดอาหารสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (มุสลิม) ทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งสามารถขยับจากการเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ไปเป็นตลาดหลัก (Mass Market) หรือตลาดที่มีผู้บริโภคเป้าหมายจำน...

  calendar icon22.01.2021
Most Viewed
more icon
 • เจาะตลาดสุขภาพผู้สูงอายุ โอกาสของสินค้าและบริการไทย

  ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี 2548 และกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2564 ซึ่งหมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้แนวโ...

  calendar icon22.03.2021
 • เจาะตลาดอาหารฮาลาล ท่ามกลางการระบาด COVID-19

  ตลาดอาหารฮาลาล (Halal Food) หรือตลาดอาหารสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (มุสลิม) ทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งสามารถขยับจากการเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ไปเป็นตลาดหลัก (Mass Market) หรือตลาดที่มีผู้บริโภคเป้าหมายจำน...

  calendar icon22.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview