ข่าวเศรษฐกิจ

ธปท. ขยายเวลาพักชำระหนี้ SMEs ถึงสิ้นปี 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ได้ส่งผลซ้ำเติมต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ธปท.จึงได้ทบทวนแนวนโยบายในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยขยายมาตรการชะลอการชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ SMEs กลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดระลอกใหม่ เช่น กิจการที่ยังไม่เปิดทำการตามปกติ ที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ออกไปจนถึงสิ้นปี 2564 และขยายขอบเขตลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบตามนิยามที่แต่ละสถาบันการเงินใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะครอบคลุมกว่า "SMEs ที่มีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท" ทำให้มีลูกหนี้ที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น รวมทั้งยืดหยุ่นการบังคับใช้เกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรอง หากสถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมนอกจากการขยายระยะชำระหนี้ เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนโครงสร้างสินเชื่อจากระยะสั้นเป็นระยะยาว รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อจูงใจให้สถาบันการเงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับประมาณการรายได้ที่ลูกหนี้จะได้รับในอนาคต นอกจากนี้ ยังกำหนดให้สถาบันการเงินจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ไม่เกินอัตราจ่ายเงินปันผลในปี 2563 และไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิครึ่งแรกของปี 2564 เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง (www.prachachat.net, 10 มิ.ย. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products