ข่าวเศรษฐกิจ

รัฐเร่งเครื่องปิโตรเคมีเฟส 4 ดันลงทุน 25 โครงการ 4 แสนล้านบาท

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยความคืบหน้าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ว่ากระทรวงพลังงานได้ขับเคลื่อนแผนงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ภายใต้แผนดำเนินงาน 5 ปี ทั้งหมด 25 โครงการ เงินลงทุนรวมราว 3.9-4 แสนล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มอย่างน้อย 2,231 อัตรา ประกอบด้วยประเภทการลงทุน 1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 12 โครงการ วงเงินลงทุนราว 3.3 แสนล้านบาท 2) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการรีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพ (Recycle และ Biochemical) 3 โครงการ วงเงินลงทุน 22,500 ล้านบาท 3) การปรับปรุงกระบวนการผลิต 5 โครงการ เงินลงทุน 8,270 ล้านบาท 4) การวิจัยและพัฒนา 2 โครงการ วงเงินลงทุน 4,000 ล้านบาท 5) โครงสร้างพื้นฐานและ Utilities 3 โครงการ วงเงินลงทุน 18,500 ล้านบาท สำหรับการขับเคลื่อนแผนงาน ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการดำเนินการตามมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ที่มีในปัจจุบัน สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentive) ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก และมาตรการกระตุ้นการลงทุนในปี 2565 เพื่อเป็นแรงจูงใจในการดึงการลงทุนจากภาคเอกชน เช่นเดียวกับอัตราค่าเช่าของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ได้มีมติขึ้นค่าเช่าเหลือ 2% ต่อปี จากเดิมอัตราค่าเช่าที่หมดอายุต้องปรับขึ้น 10% ทุก 3 ปี เป็นต้น (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 11 พ.ค. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products