Mostview board icon

ทั้งหมด : 13 รายการ

 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของเวียดนามเดือน ม.ค. 2564 การค้าระหว่างประเทศของเวียดนามขยายตัวอย่างร้อนแรงตั้งแต่เริ่มต้นปี 2564 ท่ามกลางสถานการณ์ COVI...

  calendar icon08.03.2021
 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมียนมากับแนวโน้มการค้าการลงทุนของไทย เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 กองทัพเมียนมาได้เข้าควบคุมสถานการณ์ในประเทศหลังการทำรัฐประหาร ...

  calendar icon15.02.2021
 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ ภาวะเศรษฐกิจเวียดนามท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 IMF คาดการณ์เศรษฐกิจเวียดนามปี 2563 ขยายตัว 1.6% และจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 6.7% ในปี 2564 ขณะที่...

  calendar icon13.01.2021
 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ สถานการณ์หนี้สาธารณะของ CLMV และอินเดีย ทั้งอินเดียและ สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีหนี้สาธารณะอยู่ในระดับสูง แต่ทั้งสองประเทศกลับมีความเสี่ยงจากภาระ...

  calendar icon09.12.2020
 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ สถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนภายใต้ AFTA ภาพรวมการส่งออกของไทยภายใต้ AFTA ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 หดตัว 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป...

  calendar icon12.11.2020
 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ INDIA in Comparison อินเดียถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า BRICS ร่วมกับประเทศอื่น ได้แก่ บราซิล รัสเซีย จีน และแอฟริกาใต้ ซึ่งส...

  calendar icon08.10.2020
 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ การลงทุนใน CLMV ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากการลงทุนในภูมิภาคอื่นทั่วโลกที่การลงทุนส่วนหนึ่งต้องชะลอหรือเลื่อนออกไป เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยและ...

  calendar icon08.09.2020
 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ สถานการณ์ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ New Frontier Key Takeaways ผลกระทบภาคท่องเที่ยวแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ขึ้นกับสัดส่วนการพึ่งพารายได้จากการท่องเที่...

  calendar icon07.08.2020
 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ หลายประเทศ New Frontier เผชิญแรงกดดันจากภาระหนี้ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังน่ากังวล นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 รัฐบาลของประเทศทั่วโลกต่าง...

  calendar icon09.07.2020
 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ ผลกระทบต่อประเทศ CLMV หากจีนชะลอการลงทุน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 :ปัจจุบันจีนมีอิทธิพลด้านการลงทุนในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศ CLMV ซึ่งการลง...

  calendar icon03.06.2020