#ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว board icon

ทั้งหมด : 845 รายการ

 • ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้ลงนามคำสั่ง Executive Order No.135 ปรับลดอัตราภาษีนำเข้าทั่วไปชั่วคราวสำหรับสินค้าข้าว (HS 1006) สำหรับปริมาณการนำเข้าข้าวในโควตา จาก 40% เหลือ 35% และปริมาณนำเข้าข้าวนอกโควตา จาก 50% เป็น 35% เป...

  calendar icon24.05.2021
 • สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า ราคาส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ลงลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าหลายรายการ โดยเฉพาะกลุ่มข้าวพรีเมียมอย่างข้าวหอมมะลิ โดยมีสาเหตุหลักจากตลาดไม่ตอบรับราคาข้าวไทยที่ยังอยู่ในระดับสูง เพราะเศ...

  calendar icon14.05.2021
 • ไทยลงนามความตกลงกับ EU เกี่ยวกับการจัดสรรปริมาณสินค้า 31 รายการที่มีโควตาภาษีของ EU (หลัง Brexit) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไทยยังได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนเช่นเดียวกับช่วงก่อน Brexit โดยเฉพาะปริมาณโควตาที่ EU จัดสรรให้ไท...

  calendar icon11.05.2021
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) โดยในระยะแรกจะนำร่องด้วย 5 สินค้าเป้าหมายตามความต้องการของ ส.อ.ท. ได้แก่ ยางพารา...

  calendar icon11.05.2021
 • สมาคมโรงสีข้าวไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันราคาข้าวปลือกในประเทศปรับลดลงทุกชนิด เนื่องจากที่่ผ่านมาเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์จึงไม่มีการซื้อขายข้าว และคาดว่าราคายังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตามราคาข้าวของประเทศคู่แข่ง ทั้งอินเดีย ที่รา...

  calendar icon20.04.2021
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในปี 2564 ดังนี้ -สินค้าที่มีแนวโน้มส่งออกในเกณฑ์ดี ได้แก่ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ำมันปาล์ม สับปะรดและผลิตภัณฑ์ ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ มังคุด เนื้อ...

  calendar icon16.04.2021
 • สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียมีนโยบายจำหน่ายข้าวราคาถูกให้ผู้บริโภคภายในประเทศ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน แต่ยังต้องจับตาว่าข้าวที่รัฐบาลจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาถูกนั้นจะถูกนำมาหมุนเวียนจำหน่าย...

  calendar icon12.04.2021
 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีปริมาณ 407,800 ตัน เพิ่มขึ้น 1.9% เป็นมูลค่า 259 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 4.9% ขณะที่การส่งออกข้าวรวมช่วง 2 เดือนแรกของปี 2564 มีปริมาณ 829,277 ตัน ลดลง 12.6% มู...

  calendar icon26.03.2021
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ รวมถึงทูตพาณิชย์จาก 17 ประเทศที่เป็นตลาดสำคัญของข้าวไทย ได้หารือร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และได้ข้อสรุปว่าในปี 2564 จะตั้งเป้าส่งออกข้าว 6 ล้านตัน เพิ่มจากปี 2563 ที่ส่งออกได้ 5.7 ล้...

  calendar icon26.03.2021
 • สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยประสานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอให้ส่งเสริมการปลูกข้าวขาวพื้นนุ่ม พันธุ์ กข 87 และ กข 79 ซึ่งให้ผลผลิตสูงไร่ละกว่า 1,000 กิโลกรัมและมีอายุการเพาะปลูก 130-140 วัน เพื่อให้ส่งออกไปแข่ง...

  calendar icon15.03.2021