#InsectFood board icon

ทั้งหมด : 2 รายการ

  • ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) เป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และคาดว่าจะทวีความสำคัญขึ้น ในอนาคต จากจำนวนประชากรโลกที่คาดว่าจะเพิ่มจาก 7.7 พันล้านคนในปัจจุบัน เป็น 9.7 พันล้านคนในปี 2593 ขณะที่การ...

    calendar icon01.03.2022
  • หอการค้าไทยเปิดเผยว่า การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพ และเลือกรับประทานอาหารคุณภาพดีและมีประโยชน์ ทำให้อาหารแห่งอนาคต (Future Food) ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วและเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ...

    calendar icon07.02.2022