#NovelFoods board icon

ทั้งหมด : 4 รายการ

 • องค์กรเกษตรกรโลก (World Farmers' Organization : WFO) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากองค์กรเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรจากทั่วโลก (สมาชิกเกษตรกรกว่า 1.2 พันล้านคนทั่วโลก) ประกาศจุดยืนต่อต้านการนำอาหารที่เพาะเลี้ยงจากห้องปฏิบัติการ (C...

  calendar icon25.09.2023
 • สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยอ้างอิงข้อมูลจาก Forbes นิตยสารการเงินชั้นนำในสหรัฐฯ คาดว่าตลาดอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ของโลกในปี 2568 จะมีมูลค่า 3.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า 10 ล้านล้านบาท ขยายตัว 51% เมื่อเที...

  calendar icon23.01.2023
 • ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) เป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และคาดว่าจะทวีความสำคัญขึ้น ในอนาคต จากจำนวนประชากรโลกที่คาดว่าจะเพิ่มจาก 7.7 พันล้านคนในปัจจุบัน เป็น 9.7 พันล้านคนในปี 2593 ขณะที่การ...

  calendar icon01.03.2022
 • เจ้าหน้าที่นโยบายอาวุโสด้านความปลอดภัยอาหารประจำคณะกรรมาธิการยุโรปเปิดเผยว่า ขณะนี้ EU ได้ปรับกฎระเบียบว่าด้วยการขออนุญาตและการวางจำหน่ายอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ (Novel Foods) รวมถึงอาหารท้องถิ่นจากประเทศนอกกลุ่มสมาชิก โดย...

  calendar icon21.02.2020