ข่าวเศรษฐกิจ

BOI เผยส่งเสริม BCG 6 ปี มูลค่าลงทุน 6.77 แสนล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลได้กำหนดให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เป็นวาระแห่งชาติ และตั้งเป้าหมายไว้ว่าในอีก 5 ข้างหน้า อุตสาหกรรม BCG ของไทยจะมีมูลค่า 25% ของ GDP เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ BOI จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมกิจการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนกิจการในกลุ่ม BCG ตั้งแต่ปี 2558-ก.ย. 2564 หรือกว่า 6 ปี มีจำนวน 2,829 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 677,157 ล้านบาท และมีโอกาสที่จะเติบโตต่อเนื่องหลังจากที่ทั่วโลกมุ่งสู่แนวทางการลดโลกร้อน 

สำหรับกิจการ BCG ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในช่วงกว่า 6 ปีที่ผ่านมา 5 อันดับแรก ได้แก่ 

 1. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (รวมถึงไฟฟ้าจากขยะ) 289,007 ล้านบาท 
 2. กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือส่วนประกอบอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 94,226 ล้านบาท 
 3. กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปต่อเนื่องจากการผลิตพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการเดียวกัน 40,998 ล้านบาท 
 4. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร 25,838 ล้านบาท 
 5. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 22,250 ล้านบาท 

ส่วนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มีกิจการขอรับการส่งเสริมการตามแนวทาง BCG จำนวน 564 โครงการ เพิ่มขึ้น 74% และมีมูลค่าลงทุน 128,370 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 160% และสูงกว่ามูลค่าลงทุนทั้งปี 2563 ที่ 93,883 ล้านบาท (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 23 พ.ย. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products