ข่าวเศรษฐกิจ

BOI เคาะสิทธิประโยชน์หนุนลงทุน Industry 4.0 - ขยายเวลาส่งเสริม SMEs

ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการยกระดับไปสู่ Industry 4.0 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑ์ที่กำหนดในด้านต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Automation and Network Technology) การวิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติการที่ชาญฉลาด (Smart Operation) หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการในกระบวนการผลิตและการบริหารองค์กร (Digital Technology in Production & Enterprise Processes) โดยยกเว้นเงื่อนไขการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ (Local Content) 30% ที่เคยกำหนดไว้ เพื่อให้เอื้อต่อการลงทุนในระยะแรกและเกิดการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตโดยเร็วที่สุด โดยภาคเอกชนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี ในสัดส่วน 100% ของเงินลงทุนในการปรับปรุง โดยต้องเสนอแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565 รวมทั้งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม นอกจากนี้ BOI ยังเห็นชอบขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนของ SMEs จากวันทำการสุดท้ายของปี 2564 เป็นวันทำการสุดท้ายของปี 2565 (กรุงเทพธุรกิจ, 12 ต.ค. 2564)

Related
more icon
 • รัฐเร่งเครื่องปิโตรเคมีเฟส 4 ดันลงทุน 25 โครงการ 4 แสนล้านบาท

  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยความคืบหน้าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ว่ากระทรวงพลังงานได้ขับเคลื่อนแผนงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ภายใต้แผนดำเนิน...

  calendar icon11.05.2022
 • ฮอนด้าและนิสสันยังไม่เข้าร่วมมาตรการส่งเสริม EV

  ตามที่รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในวาระเร่งด่วนระหว่างปี 2565-2568 โดยลดภาษีนำเข้าและภาษีสรรพสามิต รวมทั้งให้เงินสนับสนุนสูงสุดคันละ 150,000 บาท แต่มีเงื่อนไขว่า เมื่อถึงปี 2567 ค่ายรถยนต์ที่ใช้...

  calendar icon07.04.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products