New Frontier's RADAR

New Frontier's RADAR เดือนมิถุนายน 2563

ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ

ผลกระทบต่อประเทศ CLMV หากจีนชะลอการลงทุน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : ปัจจุบันจีนมีอิทธิพลด้านการลงทุนในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศ CLMV ซึ่งการลงทุนดังกล่าวไม่ได้มีเพียงโครงการ BRI ที่เน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ด้านการขนส่ง และด้านพลังงาน แต่ยังมีการลงทุนของเอกชนจีนที่กระจายอยู่ในหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ ภาคท่องเที่ยว และภาคการผลิต ดังนั้น การลงทุนของจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากวิกฤต COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ CLMV แตกต่างกัน ขึ้นกับขนาดและลักษณะการพึ่งพาการลงทุนจากจีน ดังนี้