New Frontier's RADAR

New Frontier's RADAR เดือนตุลาคม 2563

ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ

INDIA in Comparison

อินเดียถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า BRICS ร่วมกับประเทศอื่น ได้แก่ บราซิล รัสเซีย จีน และแอฟริกาใต้
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบสถานการณ์ COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจประเทศในกลุ่ม BRICS เพื่อให้เห็นภาพอินเดียชัดเจนขึ้น ดังนี้

  • แม้เศรษฐกิจอินเดียมีแนวโน้มหดตัวรุนแรงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศกลุ่ม BRICS แต่คาดว่าจะฟื้นตัวเร็วกว่าหลายประเทศ โดย EIU คาดว่าเศรษฐกิจอินเดียมีแนวโน้มหดตัว 8.5% ในปี 2563 ซึ่งรุนแรงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในกลุ่ม BRICS แต่ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายหลัง COVID-19 อินเดียมีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็วที่สุดในกลุ่ม BRICS (ไม่รวมจีนที่เศรษฐกิจไม่ได้มีแนวโน้มหดตัวในปี 2563) โดยคาดว่าเศรษฐกิจอินเดียจะฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนหน้า COVID-19 ได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2565 ขณะที่บราซิล รัสเซีย และแอฟริกาใต้มีแนวโน้มฟื้นตัวสู่ระดับก่อนหน้า COVID-19 ภายในปี 2566-2567 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเศรษฐกิจอินเดียที่จะสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วหากพ้นวิกฤต COVID-19
  • หนี้สาธารณะของอินเดียอยู่ในระดับสูง แต่ยังไม่น่ากังวล IMF คาดว่าหนี้สาธารณะของอินเดียมีแนวโน้มปรับขึ้นเป็น 84% ต่อ GDP ในปี 2563 จากระดับ 72.2% ในปี 2562 ซึ่งระดับดังกล่าวถือว่าอยู่ในระดับสูง โดยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในกลุ่ม BRICS พบว่าสูงเป็นอันดับสองรองจากบราซิล อย่างไรก็ตาม หนี้สาธารณะของอินเดียส่วนใหญ่เป็นการกู้จากตลาดเงินในประเทศเป็นหลัก จึงทำให้อินเดียสามารถจัดการปัญหาหนี้ดังกล่าวได้ง่ายกว่าหนี้ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังทำให้อินเดียเหลือช่องที่จะกู้เงินเพิ่มจากตลาดเงินในต่างประเทศสำหรับใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจจากวิกฤตปัจจุบัน