#ภาพรวมการส่งออก board icon

ทั้งหมด : 726 รายการ

 • ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่ประกอบด้วยสมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ก.ค. 2566 ยังคงกรอบประมาณการการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)...

  calendar icon09.07.2023
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับลดเป้าส่งออกไทยในปี 2566 ลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 0-1% เป็น -0.5 ถึง 1% หรือคิดเป็นมูลค่า 285,600-290,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ ทั้งสห...

  calendar icon09.07.2023
 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การส่งออกเดือน พ.ค. 2566 มีมูลค่า 24,340.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 4.6% (y-o-y) และเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยสินค้าเกษตรลดลง 27% เพร...

  calendar icon06.07.2023
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าประเทศไทยเผชิญกับความท้าทาย 2 เรื่อง คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกับดักรายได้ปานกลาง ส.อ.ท. จึงต้อง Transform กระบวนการผลิตทั้งหมดของประเทศ เพื่อให้ไทยมีความสามารถในการแ...

  calendar icon06.07.2023
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้ความเห็นว่าไทยควรเข้าร่วมความตกลง Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) ซึ่งมีสหรัฐฯ เป็นแกนนำ เช่นเดียวกับที่เคยเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCE...

  calendar icon06.07.2023
 • ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ภาวะโลกร้อนเป็นหัวข้อหลักที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ สังเกตได้จากที่นานาประเทศต่างพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกำหนดเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เหลือศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี ค.ศ....

  calendar icon27.06.2023
 • เหลือเวลาอีกไม่ถึง 4 เดือนแล้วนะครับที่ EU จะเริ่มใช้มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ในวันที่ 1 ต.ค. ที่จะถึงนี้ ผมจึงอยากชวนทุกท่านมาทบทวนความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่ธุ...

  calendar icon27.06.2023
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ระบุว่าอุตสาหกรรมไทยต้องเร่งปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง โดยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในอนาคตต้องมาจาก 2 ส่วน คือ 1. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการมีอุตสาหกรรมใหม่ (First Industries)...

  calendar icon23.06.2023
 • ตามที่สหรัฐฯ เตรียมออกมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมกับธนาคารของเมียนมา 2 แห่ง คือ ธนาคารการค้าต่างประเทศเมียนมา (Myanmar Foreign Trade Bank) และธนาคารลงทุนและพาณิชย์เมียนมา (Myanmar Investment and Commercial Bank) เพื่อจำกัดก...

  calendar icon23.06.2023
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่า สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้ประกาศสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้ารายสำคัญ ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) ประจำปี 2566 โดยคงสถานะไทยอยู่ในบั...

  calendar icon11.05.2023