#ภาพรวมอาหาร และสินค้าเกษตร board icon

ทั้งหมด : 574 รายการ

 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า จากแบบจำลองล่าสุดขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NOAA) ระบุว่าสภาพภูมิอากาศในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกช่วงตั้งแต่ปล...

  calendar icon12.03.2024
 • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค (ASEAN Halal Hub) ภายในปี 2571 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ ก...

  calendar icon12.03.2024
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่าในปี 2566 มีโครงการขอรับการส่งเสริม 2,307 โครงการ เพิ่มขึ้น 16% มูลค่าเงินลงทุน 8.5 แสนล้านบาท ซึ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้น 43% เนื่องจากสถานการณ์การแบ่งขั้วระหว่างกลุ...

  calendar icon15.02.2024
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาข้อมูลความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของไทยเทียบกับ 4 ประเทศหลักในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ระหว่างปี 2560-2564 พบว่าไทยมีขีดค...

  calendar icon02.02.2024
 • ตามที่การประปานครหลวง (กปน.) ได้ให้สิทธิ์การคิดค่าน้ำประปาในอัตราพิเศษแบบขายเหมา (Bulk Sale) แก่ภาคอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในอัตราลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ละ 13 บาท มาตั้งแต่ปี 2542 แต่ล่าสุด กปน.ได้ทำหนังสือถึง...

  calendar icon16.01.2024
 • การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา(United Nations Conference on Trade and Development :UNCTAD)เผยแพร่รายงาน World Economic Situation and Prospects 2024 ซึ่งประเมินว่าการลงทุนของโลกในปี 2567 จะ...

  calendar icon10.01.2024
 • สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 ไทยส่งออกสินค้าอาหารมูลค่า 1.31 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3.2% และคาดว่ามูลค่าส่งออกอาหารทั้งปี 2566 จะอยู่ระหว่าง 1.52-1.62 ล้านล้านบาท ขยายตัว 0.6-7% ส่วนปี 2...

  calendar icon08.01.2024
 • สถาบันอาหารเปิดเผยว่า การส่งออกอาหารไทยในช่วง 9 เดือนแรกปี 2566 มีมูลค่า 1.16 ล้านล้านบาท ขยายตัว 4.6% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งมีผลให้ผลผลิตสินค้าเกษตรในหลายภูมิภาคของโลกลดลง จึงมีความต้องการนำเข้าสินค้...

  calendar icon24.11.2023
 • ตามที่สถานการณ์ El Nino ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนลดลงในปี 2566-2567 จนทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลต่อการจัดการน้ำในพื้นที่ EEC โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ระบุว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการ รวมถึงนักลงทุนต่างชาติ ได้แสดงความก...

  calendar icon09.10.2023
 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAM GROUP เปิดเผยผลสรุปล่าสุดจากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐฯ (National Oceanic and Atmospheric Adm...

  calendar icon05.10.2023