#ภาพรวมอาหาร และสินค้าเกษตร board icon

ทั้งหมด : 574 รายการ

 • ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินผลจากการปรับลดภาษีภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ผลต่อ GDP พบว่าจะทำให้ GDP ของทั้งกลุ่มเพิ่มขึ้นอีก 1.74 แส...

  calendar icon29.06.2011
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือกับบริษัท Google Inc. สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งโครงการธุรกิจไทย Go Online เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงช่องทางตลาดออนไลน์ได้มากขึ้น โดย...

  calendar icon23.06.2011
 • กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีคำสั่งซื้อใหม่เดือนพฤษภาคม 2554 อยู่ที่ระดับ 54.3 สูงขึ้นจากระดับ 52.4 ในเดือนเมษายน 2554 โดยสินค้าส่วนใหญ่มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ยกเว้นเคมีภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งทอ แ...

  calendar icon23.06.2011
 • กระทรวงพาณิชย์ รายงานภาวะการส่งออกเดือนพฤษภาคม 2554 มีมูลค่า 19,465 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 17.6% โดยมีสาเหตุจากเศรษฐกิจโลกขยายตัว ทำให้ประเทศคู่ค้ามีกำลังซื้อสูงขึ้น อีกทั้งสินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้นมาก ขณะที่การนำเข้ามี...

  calendar icon21.06.2011
 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า มูลค่าส่งออกสินค้าไทยในปี 2554 มีแนวโน้มขยายตัวมากกว่า 15% โดยได้รับผลดีจากการส่งออกกลุ่มอาหารที่คาดว่าจะขยายตัวถึง 11% จากเป้าเดิมที่ตั้งไว้ 8% เพราะหลายประเทศประสบภัยธรรมชาติ ทำให้ผลผลิตเสียหาย...

  calendar icon26.05.2011
 • ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินผลของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในรอบ 1 ปี (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2553) พบว่าส่วนแบ่งตลาดสินค้าของไทยในอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 35.8% แบ่งเป็นส่วนแบ่งตลาดของสินค้าเกษตรเพิ่...

  calendar icon25.05.2011
 • กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้แก้ไขกฎระเบียบเรื่องการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty : AD) และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duties : CVD) ใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะข้อยกเว้นกรณ...

  calendar icon18.05.2011
 • องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เผยแพร่รายงานวิเคราะห์ภาพรวมตลาดอาหารโลก ฉบับล่าสุดเดือนพฤศจิกายน 2553 ว่า วิกฤตอาหารมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2554 โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาและเอเชีย เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่...

  calendar icon01.05.2011
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่าการส่งออกของไทยในปี 2554 จะมีมูลค่า 2.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัว 14-15% จากปี 2553 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่คาดว่าจะขยายตัว 12% โดยมีปัจจัยบวกจากราคาส...

  calendar icon25.04.2011
 • กรมส่งเสริมการส่งออกเปิดเผยว่า มูลค่าส่งออกอาหารของไทยในปี 2554 มีแนวโน้มขยายตัวเกินเป้าที่กำหนดไว้ 8% จาก 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2553 เพราะตลาดโลกยังมีความต้องการอาหารสูง ขณะที่ผลผลิตมีความผันผวนตามสภาพอากาศที่แป...

  calendar icon22.04.2011